FANDOM


Elemental HERO Flash
E・HERO フラッシュ
ElementalHEROFlash
Nhóm liên quan HEROElemental HERO
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Effect
ATK/DEF 1100/1600
Mã số 69572169
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá bài này bị tiêu diệt bởi chiến đấu và gửi xuống Mộ bài: Bạn co thể trục xuất lá bài này và 3 Quái thú "Elemental HERO" có tên khác nhau từ Mộ bài của bạn để chỉ định 1 bài Phép Thông thường ở Mộ bài của bạn làm mục tiêu; lấy mục tiêu đó lên tay của bạn.
English Description
When this card is destroyed by battle and sent to the Graveyard: You can banish this card and 3 "Elemental HERO" Monster Cards with different names from your Graveyard to target 1 Normal Spell Card in your Graveyard; add that target to your hand.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.