FANDOM


Elemental HERO Gaia
E・HERO ガイア
ElementalHEROGaia
Nhóm liên quan HEROElemental HERO
Loại bài Quái thú Dung hợp
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Fusion/Effect
ATK/DEF 2200/2600
Mã số 16304628
Loại Hiệu ứng Summon, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
1 quái thú "Elemental HERO" + 1 quái thú Hệ Thổ

Phải được Triệu hồi Dung hợp và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng cách nào khác. Khi lá bài này được Triệu hồi Dung hợp: Chỉ định 1 quái thú ngửa-mặt mà đối phương đang điều khiển làm mục tiêu; cho đến Lượt Kết thúc, điểm Tấn công của nó bị giảm đi một nủa và lá bài này nhận được vào điểm Tấn công bằng với số điểm bị giảm đó.

English Description
1 "Elemental HERO" monster + 1 EARTH monster

Must be Fusion Summoned and cannot be Special Summoned by other ways. When this card is Fusion Summoned: Target 1 face-up monster your opponent controls; until the End Phase, its ATK is halved and this card gains the same amount of ATK.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.