FANDOM


Elemental HERO Glow Neos
E・HERO グロー・ネオス
ElementalHEROGlowNeos
Nhóm liên quan HEROElemental HERO
Loại bài Quái thú Dung hợp
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Fusion/Effect
ATK/DEF 2500/2000
Mã số 85507811
Loại Hiệu ứng Summon, Trigger, Ignition
Mô tả Hiệu ứng
"Elemental HERO Neos" + "Neo-Spacian Glow Moss"

Lần đầu phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách bằng cách xáo trộn các lá bài nó yêu cầu mà bạn đang điều khiển vào trong Bộ bài. (Bạn không cần sử dụng "Polymerization"). Ở Lượt Kết thúc: Đưa lá này trở về lại Extra Deck. Một lần một lượt, ở Lượt Chính 1 của bạn: Bạn có thể chỉ định 1 lá bài ngửa-mặt của đối phương điều khiển làm mục tiêu; tiêu diệt mục tiêu đó, sau đó thực hiện hiệu ứng dựa vào loại của nó: ● Quái thú: Lá bài này không thể tấn công trong lượt này. ● bài Phép: Lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối phương trong lượt này. ● bài Bẫy: Chuyển lá bài này về Thế Phòng thủ.

English Description
"Elemental HERO Neos" + "Neo-Spacian Glow Moss"

Must first be Special Summoned (from your Extra Deck) by shuffling the above cards you control into the Deck. (You do not use "Polymerization".) During the End Phase: Shuffle this card into the Extra Deck. Once per turn, during your Main Phase 1: You can target 1 face-up card your opponent controls; destroy that target, then apply the effect based on its type. ● Monster: This card cannot attack this turn. ● Spell: This card can attack your opponent directly this turn. ● Trap: Change this card to Defense Position.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.