FANDOM


Elemental HERO Grand Neos
E・HERO グラン・ネオス
300px-ElementalHEROGrandNeosLCGX-EN-SR-1E
Nhóm liên quan HEROElemental HERONeo-Spacian
Loại bài Quái thú Dung hợp
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Fusion/Effect
ATK/DEF 2500/2000
Mã số 48996569
Loại Hiệu ứng Summon, Ignition, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
"Elemental HERO Neos" + "Neo-Spacian Grand Mole"
Chỉ được Triệu hồi đặt biệt (từ Bộ bài thêm của bạn) bằng cách đưa nguyên liệu bạn điều khiển trên sân trở về Bộ bài chính. ( bạn không cần sử dụng "Polymerization".) Một lần mỗi lược: bạn có thể chọn một quái thú đối phương điều khiển; Đưa nó trở về tay họ. Trong Lượt kết thúc" của bạn: đưa lá bài này trở về Bộ bài Thêm.
English Description
"Elemental HERO Neos" + "Neo-Spacian Grand Mole"
Must first be Special Summoned (from your Extra Deck) by shuffling the above cards you control into the Deck. (You do not use "Polymerization".) Once per turn: You can target 1 monster your opponent controls; return that target to the hand. During the End Phase: Shuffle this card into the Extra Deck.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên