FANDOM


Elemental HERO Grand Neos
E・HERO グラン・ネオス
300px-ElementalHEROGrandNeosLCGX-EN-SR-1E
Nhóm liên quan HEROElemental HERONeo-Spacian
Loại bài Quái thú Dung hợp
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Fusion/Effect
ATK/DEF 2500/2000
Mã số 48996569
Loại Hiệu ứng Summon, Ignition, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
"Elemental HERO Neos" + "Neo-Spacian Grand Mole"
Chỉ được Triệu hồi đặt biệt (từ Bộ bài thêm của bạn) bằng cách đưa nguyên liệu bạn điều khiển trên sân trở về Bộ bài chính. ( bạn không cần sử dụng "Polymerization".) Một lần mỗi lược: bạn có thể chọn một quái thú đối phương điều khiển; Đưa nó trở về tay họ. Trong Lượt kết thúc" của bạn: đưa lá bài này trở về Bộ bài Thêm.
English Description
"Elemental HERO Neos" + "Neo-Spacian Grand Mole"
Must first be Special Summoned (from your Extra Deck) by shuffling the above cards you control into the Deck. (You do not use "Polymerization".) Once per turn: You can target 1 monster your opponent controls; return that target to the hand. During the End Phase: Shuffle this card into the Extra Deck.