FANDOM


Elemental HERO Mariner
E・HERO セイラーマン
ElementalHEROMariner
Nhóm liên quan HEROElemental HERO
Loại bài Quái thú Dung hợp
HỆ THỦY WATER
CẤP SAO 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Fusion/Fusion
ATK/DEF 1400/1000
Mã số 14225239
Loại Hiệu ứng Summon, Continuous
Mô tả Hiệu ứng
"Elemental HERO Bubbleman" + "Elemental HERO Avian"

Phải được Triệu hồi Dung hợp và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng cách nào khác. Khi bạn có bài đang ở mặt-úpVùng Phép/Bẫy, lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối phương.

English Description
"Elemental HERO Bubbleman" + "Elemental HERO Avian"

Must be Fusion Summoned and cannot be Special Summoned by other ways. While you have any face-down card(s) in your Spell & Trap Card Zones, this card can attack your opponent directly.