FANDOM


Elemental HERO Phoenix Enforcer
E・HERO フェニックスガイ
ElementalHEROPhoenixEnforcer
Nhóm liên quan HEROElemental HERO
Loại bài Quái thú Dung hợp
HỆ HỎA FIRE
CẤP SAO 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Fusion/Effect
ATK/DEF 2100/1200
Mã số 41436536
Loại Hiệu ứng Summon, Continuous
Mô tả Hiệu ứng
"Elemental HERO Avian" + "Elemental HERO Burstinatrix"

Phải được Triệu hồi Dung hợp và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng cách nào khác. Lá bài này không thể bị tiêu diệt bởi chiến đấu.

English Description
"Elemental HERO Avian" + "Elemental HERO Burstinatrix"

Must be Fusion Summoned and cannot be Special Summoned by other ways. This card cannot be destroyed by battle.