FANDOM


Elemental HERO Plasma Vice
E・HERO プラズマヴァイスマン
ElementalHEROPlasmaVice
Nhóm liên quan HEROElemental HERO
Loại bài Quái thú Dung hợp
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Fusion/Effect
ATK/DEF 2600/2300
Mã số 60493189
Loại Hiệu ứng Summon, Continuous, Ignition
Mô tả Hiệu ứng
"Elemental HERO Sparkman" + "Elemental HERO Bladedge"

Phải được Triệu hồi Dung hợp và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng cách nào khác. Nếu lá bài này tấn công quái thú ở thế Phòng thủ, gây ra điểm Thiệt hại Chiến đấu cho đối phương bằng số điểm chênh lệch giữa chúng. Bạn có thể bỏ đi 1 lá bài để chỉ định 1 quái thú ở thế Tấn công mà đối phương đang điều khiển làm mục tiêu; tiêu diệt mục tiêu đó.

English Description
"Elemental HERO Sparkman" + "Elemental HERO Bladedge"

Must be Fusion Summoned and cannot be Special Summoned by other ways. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing Battle Damage to your opponent. You can discard 1 card to target 1 Attack Position monster your opponent controls; destroy that target.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.