Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Elemental HERO Shining Phoenix Enforcer

6.795bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Elemental HERO Shining Phoenix Enforcer
E・HERO シャイニング・フェニックスガイ
ElementalHEROShiningPhoenixEnforcer.jpg
Nhóm liên quan HEROElemental HERO
Loại bài Quái thú Dung hợp
HỆ HỎA FIRE.svg
CẤP SAO 8 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Warrior/Fusion/Effect
ATK/DEF 2500/2100
Mã số 88820235
Loại Hiệu ứng Summon, Continuous
Mô tả Hiệu ứng
"Elemental HERO Phoenix Enforcer" + "Elemental HERO Sparkman"

Phải được Triệu hồi Dung hợp và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng cách nào khác. Lá bài này nhận thêm 300 điểm Tấn công với mỗi lá bài "Elemental HERO" dưới Mộ bài của bạn. Lá bài này không thể bị tiêu diệt bởi chiến đấu.

English Description
"Elemental HERO Phoenix Enforcer" + "Elemental HERO Sparkman"

Must be Fusion Summoned and cannot be Special Summoned by other ways. This card gains 300 ATK for each "Elemental HERO" card in your Graveyard. This card cannot be destroyed by battle.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên