FANDOM


Elemental HERO Shining Phoenix Enforcer
E・HERO シャイニング・フェニックスガイ
ElementalHEROShiningPhoenixEnforcer
Nhóm liên quan HEROElemental HERO
Loại bài Quái thú Dung hợp
HỆ HỎA FIRE
CẤP SAO 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Fusion/Effect
ATK/DEF 2500/2100
Mã số 88820235
Loại Hiệu ứng Summon, Continuous
Mô tả Hiệu ứng
"Elemental HERO Phoenix Enforcer" + "Elemental HERO Sparkman"

Phải được Triệu hồi Dung hợp và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng cách nào khác. Lá bài này nhận thêm 300 điểm Tấn công với mỗi lá bài "Elemental HERO" dưới Mộ bài của bạn. Lá bài này không thể bị tiêu diệt bởi chiến đấu.

English Description
"Elemental HERO Phoenix Enforcer" + "Elemental HERO Sparkman"

Must be Fusion Summoned and cannot be Special Summoned by other ways. This card gains 300 ATK for each "Elemental HERO" card in your Graveyard. This card cannot be destroyed by battle.