FANDOM


Elemental HERO Storm Neos
E・HERO ストーム・ネオス
ElementalHEROStormNeos
Nhóm liên quan HEROElemental HERO
Loại bài Quái thú Dung hợp
HỆ PHONG WIND
CẤP SAO 9 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Fusion/Effect
ATK/DEF 3000/2500
Mã số 49352945
Loại Hiệu ứng Summon, Ignition, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
"Elemental HERO Neos" + "Neo-Spacian Air Hummingbird" + "Neo-Spacian Aqua Dolphin"

Lần đầu phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách bằng cách xáo trộn các lá bài nó yêu cầu mà bạn đang điều khiển vào trong Bộ bài. (Bạn không cần sử dụng "Polymerization"). Một lần một lượt: Bạn có thể tiêu diệt tất cả các bài Phépbài Bẫy trên sân chơi. Ở Lượt Kết thúc: Đưa lá này trở về lại Extra Deck. Khi lá bài này trở về lại Extra Deck bằng cách trên: xáo trộn tất cả lá bài trên sân chơi vào lại Bộ bài.

English Description
"Elemental HERO Neos" + "Neo-Spacian Air Hummingbird" + "Neo-Spacian Aqua Dolphin"

Must first be Special Summoned (from your Extra Deck) by shuffling the above cards you control into the Deck. (You do not use "Polymerization".) Once per turn: You can destroy all Spell and Trap Cards on the field. During the End Phase: Shuffle this card into the Extra Deck. When this card is shuffled into the Extra Deck this way: Shuffle all cards on the field into the Deck.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.