FANDOM


Elemental HERO Wild Wingman
E・HERO ワイルド・ウィングマン
ElementalHEROWildWingman
Nhóm liên quan HEROElemental HERO
Loại bài Quái thú Dung hợp
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 9 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Fusion/Effect
ATK/DEF 1800/2300
Mã số 55615891
Loại Hiệu ứng Summon, Ignition
Mô tả Hiệu ứng
"Elemental HERO Wildheart" + "Elemental HERO Avian"

Phải được Triệu hồi Dung hợp và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng cách nào khác. Bạn có thể bỏ đi 1 lá bài từ trên tay để chỉ định 1 bài Phép/bài Bẫy trên sân chơi làm mục tiêu; tiêu diệt mục tiêu đó.

English Description
"Elemental HERO Wildheart" + "Elemental HERO Avian"

Must be Fusion Summoned and cannot be Special Summoned by other ways. You can discard 1 card to target 1 Spell/Trap Card on the field; destroy that target.