FANDOM


Empowerment
(しょう)()(そう)(ちゃく)
Empowerment-TDIL-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
しょう
そう
ちゃく
 Tên Nhật (Chuẩn)
しょう
そう
ちゃく
 Tên Nhật (rōmaji) Shōma Sōchaku
 Tên Nhật (Dịch) Calling Magic-Equipment
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Môi trường Field
 Mã số 54250060
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]