FANDOM


Empress Mantis
(じょ)(てい)カマキリ
 Tên Nhật (Kana)
じょ
ていカマキリ
 Tên Nhật (Chuẩn)
じょ
てい
カマキリ
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Insect
 CÔNG / THỦ 2200 / 1400
 Mã số 58818411
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác