FANDOM


Endymion, the Master Magician
(しん)(せい)()(どう)(おう) エンディミオン
EndymiontheMasterMagician
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Spellcaster/Effect
ATK/DEF 2700/1700
Mã số 40732515
Loại Hiệu ứng Summon, Trigger, Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ trong tay hoặc Mộ bài của bạn) bằng cách trục xuất 6 Spell Counter từ "Magical Citadel of Endymion" mà bạn đang điều khiển. Nếu được Triệu hồi bằng cách trên: Chỉ định 1 bài Phép ở dưới Mộ bài của bạn; lấy lá bài đó lên tay. Một lần một lượt: Bạn có thể vứt bỏ 1 bài Phép từ trên tay, sau đó chỉ định 1 lá bài trên sân chơi làm mục tiêu; tiêu diệt mục tiêu đó.
English Description
You can Special Summon this card (from your hand or Graveyard) by removing 6 Spell Counters from a "Magical Citadel of Endymion" you control. If Summoned this way: Target 1 Spell Card in your Graveyard; add that target to your hand. Once per turn: You can discard 1 Spell Card, then target 1 card on the field; destroy that target.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên