FANDOM


Enemy Controller
エネミーコントローラー
</div>
EnemyController-SDKS-EN-C-1E
 Tên Nhật エネミーコントローラー
 Tên Nhật (rōmaji) Enemī Kontorōrā
 Tên Hàn 에너미 컨트롤러
 Loại bài Bài Phép SPELL
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 98045062
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên