FANDOM


Enemy Controller
エネミーコントローラー
EnemyController-SDKS-EN-C-1E
 Tên Nhật エネミーコントローラー
 Tên Nhật (rōmaji) Enemī Kontorōrā
 Tên Hàn 에너미 컨트롤러
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 98045062
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.