FANDOM


Eradicator Epidemic Virus
(やみ)のデッキ()(かい)ウイルス
EradicatorEpidemicVirus-SDGU-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
やみのデッキ
かいウイルス
 Tên Nhật (Chuẩn)
やみ
のデッキ破
かい
ウイルス
 Tên Hàn 어둠의 덱 파괴 바이러스
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 54974237
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Giới hạn 1
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.