FANDOM


Eria the Water Charmer
(すい)(れい)使(つか)いエリア
EriatheWaterCharmer-DT06-EN-DNPR-DT.jpg
 Tên Nhật (Kana)
すい
れい
使
つかいエリア
 Tên Nhật (Chuẩn)
すい
れい
使
つか
いエリア
 Tên Hàn 수령사 에리아
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY WATER.svg
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 1500
 Mã số 74364659
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên