FANDOM


Eria the Water Charmer
(すい)(れい)使(つか)いエリア
EriatheWaterCharmer-DT06-EN-DNPR-DT
 Tên Nhật (Kana)
すい
れい
使
つかいエリア
 Tên Nhật (Chuẩn)
すい
れい
使
つか
いエリア
 Tên Hàn 수령사 에리아
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 1500
 Mã số 74364659
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác