FANDOM


Evigishki Gustkraken
イビリチュア・ガストクラーケ
EvigishkiGustkraken-HA06-EN-ScR-1E
 Tên Nhật イビリチュア・ガストクラーケ
 Tên Hàn 이비리추어 가스트크라케
 Loại bài Quái thú Tế lễ
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Aqua / Ritual / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 1000
 Mã số 45222299
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Giới hạn 2
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác