FANDOM


Evo-Karma
進化の宿命
EvoKarma
Nhóm liên quan EvolEvo-
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Duy trì Continuous
Mã số 08632967
Mô tả Hiệu ứng
Khi một(hoặc nhiều) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng của một quái thú "Evoltile" bạn điều khiển, đối thủ của bạn không thể kích hoạt thẻ hoặc hiệu ứng.
English Description
When a monster(s) is Special Summoned by the effect of an "Evoltile" monster you control, your opponent cannot activate cards or effects.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên