FANDOM


Evolzar Laggia
エヴォルカイザー・ラギア
EvolzarLaggia-CT09-EN-SR-LE
 Tên Nhật エヴォルカイザー・ラギア
 Tên Nhật (rōmaji) Evorukaizā Ragia
 Tên Nhật (Dịch) Evolkaiser Laggia
 Tên Hàn 에볼카이저 라기어
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ HỎA HỎA
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Dragon / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 2000
 Mã số 74294676
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.