FANDOM


Explossum
バク(だん)
Explossum-SECE-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana) バク
だん
 Tên Nhật (Chuẩn) バク団
だん
 Tên Hàn 맥 폭탄
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 100 / 100
 Mã số 38210374
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác