FANDOM


Extra Net
(しょう)(かん)(せい)(げん)-エクストラネット
ExtraNet-SECE-EN-SP-1E
 Tên Nhật (Kana)
しょう
かん
せい
げん-エクストラネット
 Tên Nhật (Chuẩn)
しょう
かん
せい
げん
-エクストラネット
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Môi trường Field
 Mã số 95376428
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]