FANDOM


Eye of the Void
(そう)(えん)(れん)(ごく)
EyeoftheVoid-SECE-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
そう
えんの
れん
ごく
 Tên Nhật (Chuẩn)
そう
えん
の煉
れん
ごく
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 57047293
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]