FANDOM


Fabled Raven
魔轟神レイヴン
FabledRaven
Nhóm liên quan Fabled
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 2 CG StarCG Star
Chủng Fiend/Tuner
ATK/DEF 1300/1000
Mã số 47217354
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ bất kỳ số lượng lá bài trên tay bạn, và nếu bạn làm vậy, lá bài này sẽ được tăng 1 Cấp độ và 400 ATK với mỗi lá bài bị loại bỏ, cho đến khi kết thúc lượt này.
English Description
Once per turn: You can discard any number of cards, and if you do, this card gains 1 Level and 400 ATK for each discarded card, until the end of this turn.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.