FANDOMFairy's Gift
(よう)(せい)(おく)りもの
FairysGift-LCYW-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
よう
せいの
おくりもの
 Tên Nhật (Chuẩn)
よう
せい
の贈
おく
りもの
 Tên Hàn 요정의 선물
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster
 CÔNG / THỦ 1400 / 1000
 Mã số 68401546
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác