FANDOM


Fake Hero
フェイク・ヒーロー
FakeHero
Nhóm liên quan Elemental HERO
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N
Mã số 78387742
Mô tả Hiệu ứng
Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Elemental HERO" từ trong tay của bạn. Quái thú đó không thể tấn công, và sẽ trở về lại trên tay ở Lượt Kết thúc.
English Description
Special Summon 1 "Elemental HERO" monster from your hand. That monster cannot attack, and returns to the hand during the End Phase.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên