FANDOM


Fake Trap
(にせ)(もの)のわな
FakeTrap-DB1-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
にせ
もののわな
 Tên Nhật (Chuẩn)
にせ
もの
のわな
 Tên Hàn 가짜 함정
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 03027001
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]