FANDOM


Feather Shot
フェザー・ショット
FeatherShot-LCGX-EN-R-1E
 Tên Nhật フェザー・ショット
 Tên Nhật (rōmaji) Fezā Shotto
 Tên Hàn 페더 샷
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 19394153
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác