FANDOM


Fifth Hope
ホープ・オブ・フィフス
FifthHope
Nhóm liên quan Elemental HERO
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N
Mã số 55428811
Mô tả Hiệu ứng
Chỉ định 5 lá bài "Elemental HERO" ở Mộ bài của bạn; xáo trộn chúng vạo trong Bộ bài, sau đó rút 2 lá bài (được rút 3 lá bài nếu bạn không có lá bài nào khác trên sân chơi của bạn và trên tay bạn khi bạn kích hoạt lá này).
English Description
Target 5 "Elemental HERO" cards in your Graveyard; shuffle them into the Deck, then draw 2 cards (draw 3 cards instead, if you had no other cards on your side of the field and in your hand when you activated this card).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.