FANDOM


Final Attack Orders
(さい)(しゅう)(とつ)(げき)(めい)(れい)
FinalAttackOrders-SDDL-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
さい
しゅう
とつ
げき
めい
れい
 Tên Nhật (Chuẩn)
さい
しゅう
とつ
げき
めい
れい
 Tên Nhật (rōmaji) Saishū Totsugeki Meirei
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 52503575
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]