FANDOM


Final Flame
()あぶりの(けい)
 Tên Nhật (Kana)
ひあぶりの
けい
 Tên Nhật (Chuẩn)
あぶりの刑
けい
 Tên Hàn 화형
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 73134081
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]