FANDOM


Finite Cards
()(ねん)()(ふだ)
 Tên Nhật (Kana)
ねんの
ふだ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ねん
の手
ふだ
 Tên Nhật (rōmaji) Munen no Tefuda
 Tên Nhật (Dịch) Regrettable Hand
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 48310593
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]