FANDOM


Finite Cards
()(ねん)()(ふだ)
 Tên Nhật (Kana)
ねんの
ふだ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ねん
の手
ふだ
 Tên Nhật (rōmaji) Munen no Tefuda
 Tên Nhật (Dịch) Regrettable Hand
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 48310593
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.