FANDOM


Fire Formation - Tenki
(えん)()-「(テン)()
FireFormationTenki-THSF-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
えん
ぶ-「
テン
キ」
 Tên Nhật (Chuẩn)
えん
-「天
テン
 Tên Nhật (rōmaji) Enbu - "Tenki"
 Tên Nhật (Dịch) Flame Dance - "Tenki"
 Tên Hàn 염무-「천기」
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 57103969
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Giới hạn 2
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác