Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Fire Formation - Tensen

7.131bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Fire Formation - Tensen
(えん)()-「(テン)(セン)
FireFormationTensen.png
Nhóm liên quan Fire Formation
Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
Phân nhánh Bài Bẫy Duy trì Continuous.svg
Mã số 44920699
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá này được kích hoạt: Chọn mục tiêu 1 quái thú Loại-Beast-Warrior bạn điều khiển; nó tăng thêm 700 ATK cho đến Lượt Kết thúc. (ATK này vẫn tăng thêm cho dù nếu lá này rời sân.) Tất cả quái thú Loại-Beast-Warrior bạn điều khiển tăng thêm 300 ATK.
English Description
When this card is activated: Target 1 Beast-Warrior-Type monster you control; it gains 700 ATK until the End Phase. (This ATK gain remains even if this card leaves the field.) All Beast-Warrior-Type monsters you control gain 300 ATK.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên