FANDOM


Fire King Avatar Kirin
炎王獣 キリン
FireKingAvatarKirin
Nhóm liên quan Fire King
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ HỎA FIRE
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Beast/Effect
ATK/DEF 1000/200
Mã số 96594609
Loại Hiệu ứng Trigger, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Nếu có quái thú "Fire King" mặt-ngửa bạn điều khiển bị hủy bởi hiệu ứng bài (trừ trong Bước Thiệt hại): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá này từ tay bạn. Nếu lá này bị hủy và đưa vào Mộ bài: Bạn có thể đưa 1 quái thú HỎA từ Bộ bài của bạn vào Mộ bài.
English Description
If a face-up "Fire King" monster you control is destroyed by a card effect (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. If this card is destroyed and sent to the Graveyard: You can send 1 FIRE monster from your Deck to the Graveyard.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.