FANDOM


Firegrass
()(えん)(そう)
 Tên Nhật (Kana)
えん
そう
 Tên Nhật (Chuẩn)
えん
そう
 Tên Hàn 화염초
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Plant
 CÔNG / THỦ 700 / 600
 Mã số 53293545
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác