FANDOM


Fishborg Archer
フィッシュボーグ-アーチャー
FishborgArcher-MP14-EN-C-1E
 Tên Nhật フィッシュボーグ-アーチャー
 Tên Hàn 피시보그-아처
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Fish / Tuner
 CÔNG / THỦ 300 / 300
 Mã số 62023839
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.