FANDOM


Fissure
()()
Fissure-SDGR-EN-C-1E
 Tên Việt Khe Nứt
 Tên Nhật (Kana)
われ
 Tên Nhật (Chuẩn)
 Tên Nhật (rōmaji) Jiware
 Tên Hàn 갈라진 대지
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 66788016
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác