FANDOM


Flame Dancer
フレイムダンサー
FlameDancer-LON-EN-C-UE
 Tên Nhật フレイムダンサー
 Tên Nhật (rōmaji) Fureimu Dansā
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Pyro
 CÔNG / THỦ 550 / 450
 Mã số 12883044
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác