FANDOM


Flower Wolf
フラワー・ウルフ
FlowerWolf-LOB-EN-R-UE
 Tên Nhật フラワー・ウルフ
 Tên Hàn 플라워울프
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast / Fusion
 CÔNG / THỦ 1800 / 1400
 Mã số 95952802
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác