FANDOM


Fluffal Crane
ファーニマル・クレーン
FluffalCrane-CROS-EN-C-1E
 Tên Nhật ファーニマル・クレーン
 Tên Nhật (rōmaji) Fānimaru Kurēn
 Tên Nhật (Dịch) Furnimal Crane
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 09298235
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]