FANDOM


Fluffal Crane
ファーニマル・クレーン
FluffalCrane-CROS-EN-C-1E
 Tên Nhật ファーニマル・クレーン
 Tên Nhật (rōmaji) Fānimaru Kurēn
 Tên Nhật (Dịch) Furnimal Crane
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 09298235
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.