FANDOM


Fool of Prophecy
魔導化士 マット
FoolofProphecy.png
Nhóm liên quan SpellbookProphecy
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH.svg
CẤP SAO 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Spellcaster/Effect
ATK/DEF 1600/900
Mã số 63175639
Loại Hiệu ứng Ignition, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Một lần trong lượt: Bạn có thể đưa 1 Bài Phép "Spellbook" từ Bộ bài của bạn vào Mộ bài. Vào Lượt Kết thúc của lượt mà lá này kích hoạt hiệu ứng này: Bạn có thể Hi sinh lá này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú ÁM Loại-Spellcaster Cấp 5 sao trở lên từ Bộ bài của bạn. Bạn phải có 5 hoặc hơn số Bài Phép "Spellbook" khác tên trong Mộ bài của bạn để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.
English Description
Once per turn: You can send 1 "Spellbook" Spell Card from your Deck to the Graveyard. During the End Phase of the turn this card activated this effect: You can Tribute this card; Special Summon 1 Level 5 or higher DARK Spellcaster-Type monster from your Deck. You must have 5 or more "Spellbook" Spell Cards with different names in your Graveyard to activate and to resolve this effect.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên