FANDOM


Forbidden Arts of the Gishki
リチュアに(つた)わりし(きん)(だん)()(じゅつ)
ForbiddenArtsoftheGishki-HA06-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana) リチュアに
つたわりし
きん
だんの
じゅつ
 Tên Nhật (Chuẩn) リチュアに伝
つた
わりし禁
きん
だん
の秘
じゅつ
 Tên Nhật (rōmaji) Richua ni Tsutawarishi Kindan no Hijutsu
 Tên Nhật (Dịch) Ritua's Inherited Forbidden Secret Art
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tế lễ Ritual
 Mã số 28429121
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.