FANDOM


Forbidden Arts of the Gishki
リチュアに(つた)わりし(きん)(だん)()(じゅつ)
ForbiddenArtsoftheGishki-HA06-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana) リチュアに
つたわりし
きん
だんの
じゅつ
 Tên Nhật (Chuẩn) リチュアに伝
つた
わりし禁
きん
だん
の秘
じゅつ
 Tên Nhật (rōmaji) Richua ni Tsutawarishi Kindan no Hijutsu
 Tên Nhật (Dịch) Ritua's Inherited Forbidden Secret Art
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tế lễ Ritual
 Mã số 28429121
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]