FANDOM


Forbidden Dark Contract with the Swamp King
()(しん)(おう)(きん)(だん)(けい)(やく)(しょ)
ForbiddenDarkContractwiththeSwampKing-TDIL-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
しん
おうの
きん
だん
けい
やく
しょ
 Tên Nhật (Chuẩn)
しん
おう
の禁
きん
だん
けい
やく
しょ
 Tên Nhật (rōmaji) Mashin'ō no Kindan Keiyakusho
 Tên Nhật (Dịch) Forbidden Contract with the Devil King
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 10833828
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]