FANDOM


Forbidden Lance
(きん)じられた(せい)(そう)
ForbiddenLance-NKRT-EN-PlR-LE
 Tên Nhật (Kana)
きんじられた
せい
そう
 Tên Nhật (Chuẩn)
きん
じられた聖
せい
そう
 Tên Nhật (rōmaji) Kinjirareta Seisō
 Tên Nhật (Dịch) Forbidden Holy Lance
 Tên Hàn 금지된 성창
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 27243130
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]