FANDOM


Forced Requisition
(きょう)(せい)(せっ)(しゅう)
ForcedRequisition-DB1-EN-C-UE
 Tên Việt Cưỡng Bức Yêu Cầu
 Tên Nhật (Kana)
きょう
せい
せっ
しゅう
 Tên Nhật (Chuẩn)
きょう
せい
せっ
しゅう
 Tên Nhật (rōmaji) Kyōsei Sesshū
 Tên Hàn 강제 접수
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 74923978
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác