FANDOM


Forge of the True Dracos
(しん)(りゅう)()()
ForgeoftheTrueDracos-SHVI-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
しん
りゅうの
ざめ
 Tên Nhật (Chuẩn)
しん
りゅう
の目
 Tên Nhật (rōmaji) Shinryū no Mezame
 Tên Nhật (Dịch) Waking of the True Dracos
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 87765315
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]