FANDOM


Forge of the True Dracos
(しん)(りゅう)()()
ForgeoftheTrueDracos-SHVI-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
しん
りゅうの
ざめ
 Tên Nhật (Chuẩn)
しん
りゅう
の目
 Tên Nhật (rōmaji) Shinryū no Mezame
 Tên Nhật (Dịch) Waking of the True Dracos
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 87765315
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.