FANDOM


Fortissimo
フォルテッシモ
Fortissimo-SHVI-EN-C-1E
 Tên Nhật フォルテッシモ
 Tên Nhật (rōmaji) Forutesshimo
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 11493868
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]