FANDOM


Fragment Fusion
廃石融合
FragmentFusion-HA07-EN-SR-1E
Nhóm liên quan Gem-Knight
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 72029628
Mô tả Hiệu ứng
Trục xuất ra ngoài từ Mộ bài của bạn các Quái thú Nguyên liệu Dung hợp được liệt kê trên một lá bài Quái thú Dung hợp "Gem-Knight", sau đó Triệu hồi Đặc biệt Quái thú Dung hợp đó từ Bộ bài Phụ của bạn. (Triệu hồi Đặc biệt này được coi như một Triệu hồi Dung hợp.) Phá hủy nó vào Lượt Kết thúc.
English Description
Banish from your Graveyard the Fusion Material Monsters that are listed on a "Gem-Knight" Fusion Monster Card, then Special Summon that Fusion Monster from your Extra Deck. (This Special Summon is treated as a Fusion Summon.) Destroy it during the End Phase.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.