FANDOM


Freya, Spirit of Victory
(しょう)()(みちび)()フレイヤ
FreyaSpiritofVictory-BP03-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
しょう
りの
みちびき
てフレイヤ
 Tên Nhật (Chuẩn)
しょう
の導
みちび
き手
フレイヤ
 Tên Nhật (rōmaji) Shōri no Michibikite Fureiya
 Tên Nhật (Dịch) Freya, Guide to Victory
 Tên Hàn 승리를 이끄는 손 프리야
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 100 / 100
 Mã số 12398280
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác