FANDOM


Frightfur Sanctuary
デストーイ・サンクチュアリ
FrightfurSanctuary-TDIL-EN-C-1E
 Tên Nhật デストーイ・サンクチュアリ
 Tên Nhật (rōmaji) Desutōi Sankuchuari
 Tên Nhật (Dịch) Death-Toy Sanctuary
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 74839123
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.